Jak zabránit bleskovým povodním? Radnice chce chránit Radíkov, Lošov a další místa

Pondělí, 13.2.2017

Radíkov, Lošov, Svatý Kopeček, Topolany, Slavonín či vodní toky Křelovský, Stouska, Nemilanka nebo Adamovka. Řešení, jak tyto kritické lokality a toky ochránit před povodněmi, by měla přinést nová studie odtokových poměrů, kterou chce nyní zadat město Olomouc.

Zmíněná studie má na základě analýzy odtokových poměrů v místech s vysokým rizikem navrhnout preventivní, přírodě blízká, protipovodňová opatření. „Studie by měla navrhnout v podstatě drobná opatření, která jsou ale ve výsledku pro zmíněné části města velice důležitá. Pomocí nejrůznějších poldrů a remízků se totiž dá zabránit mnoha kritickým situacím, tak aby se nemusely opakovat například problémy, s nimiž se při přívalových deštích potýkal Slavonín,“ vysvětluje náměstek primátora Martin Major. „Od studie očekáváme, že nám dá návod, jaká opatření a v jakých místech mohou části města před povodněmi ochránit a zároveň jaký efekt bude vybudování těchto opatření mít,“ dodává.

Plánovaná studie proveditelnosti bude navazovat na již dokončenou studii mapující riziková území při extrémních přívalových srážkách a další studie řešící problematiku protipovodňových opatření na vybraných vodních tocích, které si město Olomouc nechalo již dříve zpracovat. Společně s návrhy nejvhodnějších protipovodňových opatření nabídne studie také analýzu majetkoprávních vztahů souvisejících s realizací navržených opatření.

Předpokládané náklady na pořízení studie odtokových poměrů jsou cca 3,3 milionu korun. Až 85 % částky by však mohla pokrýt dotace z Operačního programu Životní prostředí, o kterou bude město nyní žádat.

„Do dvou let bychom tak měli mít na stole jasný plán, jak ochránit kritické části města. Pokud se nám následně podaří vypořádat majetkoprávní vztahy, samotná realizace navržených opatření by mohla přijít na pořad dne zhruba v letech 2020 až 2022,“ uzavírá náměstek Major.

Ilustrační foto: MMOL/Pavel Snášel

Autor: 
(red)