Historie

Svatý Václav v Olomouci od středověku spojuje Moravu s královským rodem Přemyslovců

Svatý Václave, vévodo české země... Dnes, v den svátku svatého Václava, jsou tato slova leckde a leckým vyslovována a připomínána. V Oloouci ovšem připomínají něco víc - význam Olomouce v počátcích českého státu a vazbu města na vládnoucí rod Přemyslovců. A svatý Václav je mimochodem patronem města Olomouce i olomoucké arcidiecéze.

Biskup Jindřich Zdík (na iluminaci ze 12. století je označen iniciálami H.E.) zasvětil olomouckou katedrálu svatému Václavovi.

Slova starobylé svatováclavské písně zní také ve svatováclavské katedrále v Olomouci, kde dnes probíhá Slavnost svatého Václava. Jak to vlastně je s tím Václavem v kontextu Čech a Olomouce jako někdejšího hlavního města Moravy?
Svatý Václav je v každém případě zemským patronem Čech a v 10. století, kdy se rozmohl jeho kult, byl hlavním, řekněme státotvorným světcem přemyslovské říše. Podobné světce z vládnoucí dynastie měly i další mladé evropské křesťanské státy, zejména ve středu a na severu Evropy. Svatý Václav byl a je jakýmsi transcendentálním vládcem Čech, kdy každému konkrétnímu vládci svou moc jen dočasně propůjčuje. Tak jej vnímali Čechové v ranném středověku, tedy alespoň ti, kteří byli takříkajíc politicky kompetentními, tedy například se podíleli na volbě knížete. Až v průběhu dalších staletí začal být vnímán jako zemský patron, tedy nebeský ochránce země, i v jiných českých zemích, tedy například i na Moravě. V tomto směru má velkou zásluhu na oficiálním rozšíření svatováclavského státního kultu především Karel IV. A jak to tedy bylo s Václavem na Moravě?
Když byl Václav (907 - asi 935) přemyslovským knížetem a reálně vládl, pod jeho moc spadaly pouze dnešní Čechy. Morava se tenkrát v ústraní vzpamatovávala ze zplundrování maďarskými hordami, částečně byla Maďarům poplatná, částečně si žila svým vlastním nenápadným životem. Tak na tom byla i Olomouc, která se na rozdíl od jiných bývalých velkomoravských center i v 10. století rozvíjela a rostla. Podle historiků Olomouc přtaovala elitu ze zničených jihomoravských centre a tak se zde kocentrovala vzdělaná a bohatá vrstva bývalé vládnoucí velkomoravské třídy. Zajímavé je, že podle několika ranně středověkých pramenů i tehdy, po zániku Velkomoravské říše, dál existovalo na Moravě biskupství, jen se neví kde. Mnohé podle odborníků nasvědčuje tomu, že to bylo v Olomouci, právě proto, že jihomoravská centra byla v té době zcela zničena. Předpokládá se taky, že v Olomouci bylo v závěrečné fázi Velké Moravy jedno z biskupství, podřízených přímo svatému Metodějovi. Je prokázáno, že se během 10. století moravští biskupové účastnili několika významných událostí na území říše, tedy dnešního Německa.
Toto biskupství muselo přímo navazovat na velkomoravskou tradici. A s tou byl spojen jiný zemský světec - svatý Petr. V roce 880 totiž papež Jan VIII. přijal moravského vládce, chcete-li krále Svatopluka spolu s jeho velmoži a s celou zemí pod přímou patronaci svatého Petra a svou. To v praxi znamenalo, že Svatopluk spolu s papežem vyloučili lenní závislost Velké Moravy na jiném světském panovníkovi, podřídili ji přímo papežskému stolci.
V roce 1063 pražský přemyslovský kníže Vratislav obnovil v Olomouci biskupství. Neví se přesně, jak to proběhlo po církevně právní stránce - nicméně zřízení nového biskupství je natolik administrativně a diplomaticky složitým krokem, že v roce 1063 podle dnešních historiků šlo téměř jistě jen o obnovení již dávno existujícího úřadu. Novým moravským a olomouckým biskupem byl jmenován kněz Jan, a ten spolu se čtyřčlennou kapitulou sídlil v prastarém kostele svatého Petra (stával někde v dnešní Křížkovského ulici). Toto zasvěcení tedy určitě nebude náhodné - první známá olomoucká katedrála je zasvěcená zemskému patronovi Velké Moravy, což zní velmi logicky a skutečně to odkazuje vznik onoho kostela do dob Velkomoravské říše nebo nedlouho po jejím zániku, kdy ještě přetrvávaly původní místní tradice.
Situace se změnila na začátku 12. století. Olomoucký biskupský stolec byl v té době mocenskou oporou pražského knížete na nejisté Moravě, jejíž údělná knížata dost často pražskému vládci dělala hodně vrásek na čele. Někdy kolem roku 1104 rozhodl olomoucký kníže Svatopluk (samozřejmě člen rozvětvené panovnické rodiny Přemyslovců), že katedrála by měla stát na knížecím hradě a tak spolu s biskupem Janem II. položili základní kámen nové katedrály na dnešním Václavském náměstí, tedy v areálu tehdejšího knížecího olomouckého hradu. Stavba trvala až roku 1141, ovšem už roku 1131 tehdy nový biskup Jindřich Zdík nedokončenou katedrálu vysvětil a přenesl k ní sídlo celého biskupství. A zbrusu nová katedrála byla zasvěcena komu? No právě zemskému patronu Čech a hlavnímu přemyslovskému světci Václavovi. Tím dal olomoucký biskup jasně najevo pevné pouto, pojící Olomouc a potažmo celou Moravu s českým státem. Mimochodem, podobně byla o něco dříve v 10. století, kdy se čeští Přemyslovci orientovali na Sasko, zasvěcena budoucí pražská katedrála saskému světci Vítovi.
U starého biskupského kostela svatého Petra nechal Jindřich Zdík dožít členy původní čtyřčlenné kapituly, zatímco u svatého Václava zřídil kapitulu novou, dvanáctičlennou. A tak zatímco původní, svatopetrský kostel ztratil svůj velký význam, stal se pouze farním kostelem a na konci 18. století po josefinských reformách dokonce zmizel z tváře Olomouce úplně, svatováclavská katedrála je dodnes pyšným symbolem Olomouce. Symbolem, který Olomouc i po devíti stoletích pojí s centrem českých zemí... Tradice jména Václav či patronátu svatého Václava byla v Olomouci mimochodem tak silná, že v poněmčené podobě Wenzel se objevovalo velmi často i jako křestní jméno olomouckých měšťanů (viz stavitel obou velkých barokních sloupů a některých kašen Václav čili Wenzel Render).
Olomoučané vzali patronát svatého Václava prostě za svůj.
Mimochodem, dnes 28. září 2021 se koná i přátelské setkání svatováclavských farníků - ve 14.30 na parkánu vedle katedrály. Organizátoři budou rádi, když s sebou vezmete i něco dobrého.


INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná
INZERCE
TV Morava