Chrám věd a múz: Vědecká knihovna slaví 450 let a ukáže své poklady

Středa, 6.4.2016

Je druhá nejstarší v České republice a má jednu z nejvzácnějších sbírek rukopisů, prvotisků a knih. Teď se o své poklady chce Vědecká knihovna v Olomouci podělit. Při příležitosti 450. výročí od založení připravila zcela výjimečný výstavní projekt. Při příležitosti oslav svého kulatého jubilea uvede výstavu Chrám věd a múz. 450 let Vědecké knihovny v Olomouci, která veřejnosti představí to nejcennější, co druhá nejstarší knihovna v českých zemích uchovává.

Počátky knihovny sahají do roku 1566, kdy do Olomouce přišli jezuité, založili kolej a pro své studijní potřeby začali budovat knihovnu. V roce 1773 byl jezuitský řád zrušen, univerzita i knihovna převedeny do státní správy a knihovna byla prohlášena za veřejnou Univerzitní knihovnu, která až do roku 1935 fungovala jako hlavní zemská knihovna na Moravě. Díky tomu měla olomoucká bibliotéka možnost vybrat a uchovat ty nejhodnotnější knihy z knihoven bývalých jezuitských kolejí a dalších zrušených klášterů, i díky tomu také v roce 1807 získala právo povinného výtisku z území Moravy. V současnosti je Vědecká knihovna v Olomouci jednou ze tří knihoven v Česku, které uchovávají kompletní tiskovou produkci z území celé republiky a spravuje fond o více než 2,1 miliónech knihovních jednotek. 

Jezuité uchránili vzcáné tisky i před švédskými pleniteli

Během minulých pěti století se v Olomouci podařilo vybudovat mimořádnou sbírku knih, časopisů, rukopisů, map a dalších dokumentů pokrývajících časové období od středověku až po současnost. V roce 1566 byla v Olomouci založena jezuitská kolej a její přirozenou součástí byla také knihovna. Knižní kulturu totiž jezuité za významnou součást své řeholní identity, což se přirozeně odrazilo v důrazu právě na rozvoj knihoven.Během švédské okupace v letech 1642–1650 byla značná část fondu olomoucké jezuitské knihovny odvezena. Naštěstí jezuitský student Michael Sartorius pověřený sepsáním ukořistěných knih, který část nejvzácnějších rukopisů a tisků tajně vynesl a uschoval. Díky němu a díky následné snaze jezuitů knihovnu zrekonstruovat nalezneme ve fondu VKOL mnoho zajímavých a vzácných knih z doby před zrušením jezuitského řádu. V části věnované tomuto období kurátoři na výstavě představí například Boymovu Floru sinensis (1656), atlas Gerharda Mercatora (1623) a další. 

Od konce 18. století zde byl systematicky budován speciální oddíl zaměřený na bohemikální a především moravskou produkci, tzv. "Národní knihovna". Na výstavě se v této souvislosti můžete těšit například na 1. vydání Erbenovy Kytice. Mezi prvotisky, které VKOL uchovává, je množství uměleckých a historických artefaktů. V expozici v Muzeu umění se můžete těšit například na "Slavné ženy" od Giovanniho Boccaccia.

„Mezi veřejností je ovšem povědomí o tomto bohatství poměrně nízké a knihovna je vnímána převážně jako půjčovna nových knih a studijních materiálů. To bylo také jedním z impulsů pro sestavení expozice, která by představila historii instituce a vybrané dokumenty z jejího fondu,“ říká ředitelka knihovny Jitka Holásková.

Velká výstava propojí tři velké instituce

Vzhledem ke skutečnosti, že Vědecká knihovna v Olomouci nedisponuje dostatečně velkými a reprezentativními prostory, bylo dohodnuto uspořádat výstavu Chrám věd a múz ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc a Vlastivědným muzeem v Olomouci. Zaměření obou partnerských institucí také odpovídá rozdělení jednotlivých expozic. V Muzeu umění jsou představeny nejstarší památky knihovny, od nejstaršího kodexu, evangeliáře z počátku 11. století, přes čtyři kulturní památky (Bible olomoucká, Bible boskovická, Evangeliář zábrdovický, Graduál loucký) až po dosud prakticky neznámou rukopisnou mapu světa z konce 15. století. Prezentovány budou také nejvzácnější inkunábule včetně nejstarší známé knihy vytištěné v Olomouci.

Expozice ve Vlastivědném muzeu přibližuje faktory, které bezprostředně ovlivnily podobu knihovny a její fondy. Představeno je například jezuitské dědictví knihovny, role povinného výtisku, cenzura, mecenáši knihovny, důležité osobní knihovny, sbírka bibliofilií, knihovní budovy a další témata. Každý okruh je ilustrován dokumenty z knihovního fondu. Součástí této části výstavy jsou také barokní glóby a další předměty, které kdysi uchovávala knihovna, později ale byly předány právě do sbírek dnešního Vlastivědného muzea v Olomouci.

Obě expozice doplňuje výstava v prostorách Vědecké knihovny v Olomouci zaměřená na význačné osobnosti, které v knihovně v minulosti pracovaly. Životy Jana Aloise Hankeho, Willibalda Müllera, Bohuše Vybírala, Josefa Ludvíka Fischera a dalších jsou navíc propojeny s některými zajímavostmi z doby, kdy v knihovně působili.

Jedním ze stěžejních výstupů akce je reprezentativní katalog výstavy, ve kterém jsou popsány všechny vystavené dokumenty a předměty. Katalog byl vydán ve spolupráci Vědecké knihovny v Olomouci a Muzea umění Olomouc. Současně knihovna vydává také zcela nově zpracované dějiny Vědecké knihovny v Olomouci, založené na výsledcích průzkumu archivních materiálů, který probíhal v uplynulých třech letech.

Výstava Chrám věd a múz. 450 let Vědecké knihovny v Olomouci se koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila, záštitu poskytli také arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Graubner, dále primátor statutárního města Olomouce Antonín Staněk a rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller. Výstava probíhá za finančního přispění statutárního města Olomouce a firmy OHL ŽS, a.s.

Výstava bude trvat od 7. dubna do 12. června 2016. Vernisáž je na programu ve čtvrtek 7. dubna od 18 hodin v sále Václava III. ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

Místo konání:

Muzeum umění Olomouc | Muzeum moderního umění | Salon | Denisova 47, Olomouc
Nejstarší památky Vědecké knihovny v Olomouci

Vlastivědné muzeum v Olomouci | Sál sv. Kláry | náměstí Republiky 5, Olomouc
Knihy a dějiny ve Vědecké knihovně v Olomouci

Vědecká knihovna v Olomouci | Galerie Biblio | Bezručova 2, Olomouc
Osobnosti a zajímavosti z historie Vědecké knihovny v Olomouci

Vstupné:

Plné vstupné 50 Kč
Dětské vstupné 25 Kč
Vstupenka platí pro expozici v obou muzeích. Na výstavu v Galerii Biblio ve Vědecké knihovně v Olomouci je vstup volný.

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)